Miễn phí sử dụng tính năng Khám phá sản phẩm trên Messenger