Onboarding - Business Web | Tổng quan và xây dựng Website với Haravan

Mục tiêu

  • Nắm được tổng quan về gói Business
  • Nắm được tổng quan về gói Business
  • Xây dựng được website doanh nghiệp cơ bản
  • Kết nối Fanpage và xây dựng chatbot

Nội dung

  • Giới thiệu về Haravan Business Website
  • 5 bước xây dựng website giới thiệu
  • Liên kết Fanpage, xây dựng chatbot
  • Q&A