Onboarding - Session 7 | Kết nối và bán hàng tại các sàn thương mại điện tử

Mục tiêu 

  • Hiểu và thao tác đồng bộ được các kênh TMĐT tại Haravan 

 

 

Nội dung 

  • Tổng quan về kết nối đồng bộ sàn TMĐT 
  • Hướng dẫn kết nối 
  • Cấu hình Liên kết sản phẩm từ sàn TMĐT về Haravan 
  • Đồng bộ đơn hàng từ Sàn TMĐT về Haravan 
  • Q&A