Onboarding - Session 5 | Vận hành bán hàng thông minh với Haravan

Mục tiêu

  • Hiểu cách xử lý đơn hàng, theo dõi vận đơn, đối soát nhà vận chuyển và nắm rõ tình hình kinh doanh với Haravan

 

 
Nội dung 

  • Quy trình xử lý đơn hàng online cơ bản tại Haravan 
  • Quản lý công nợ 
  • Khuyến mãi 
  • Báo cáo 
  • Thiết lập thông báo gởi khách hàng 
  • Q&A