Onboarding - Session 4 | Quản lý sản phẩm và tồn kho nâng cao

Mục tiêu

  • Nắm được khác biệt về tồn kho cơ bản và tồn kho nâng cao 
  • Quản lý tồn kho theo đúng mô hình vận hành kinh doanh
     


Nội dung 

  • Phân biệt tồn kho cơ bản và tồn kho nâng cao 
  • Quản lý dữ liệu sản phẩm 
  • Quy trình quản lý tồn kho cơ bản 
  • Quy trình quản lý tồn kho nâng cao 
  • Phân quyền, nhóm quyền 
  • Q&A