Onboarding - Session 4 | Quản lý tồn kho và Quản lý xử lý đơn hàng

Mục tiêu

 • Nắm được khác biệt về tồn kho cơ bản và tồn kho nâng cao
 • Quản lý tồn kho theo đúng mô hình vận hành kinh doanh
 • Hiểu cách xử lý đơn hàng, theo dõi vận đơn, đối soát nhà vận chuyển và nắm rõ tình hình kinh doanh với Haravan


Nội dung 

 • Phân biệt tồn kho cơ bản và tồn kho nâng cao
 • Quy trình quản lý tồn kho cơ bản
 • Quy trình quản lý tồn kho nâng cao
 • Quy trình xử lý đơn hàng online cơ bản tại Haravan
 • Quản lý công nợ
 • Khuyến mãi & Báo cáo
 • Thiết lập thông báo gửi khách hàng
 • Q&A