Onboarding - Session 3 | Triển khai bán hàng tại cửa hàng (POS)

Mục tiêu

  • Hiểu các thao tác thiết lập ban đầu của hệ thống
  • Hiểu cách sử dụng hệ thống trong quá trình bán hàngNội dung

  • Giới thiệu về bán hàng tại cửa hàng (Hararetail)
  • Bốn bước thiết lập hệ thống bán hàng tại cửa hàng
  • Vận hành bán hàng tại cửa hàng
  • Cài đặt Ứng dụng điện thoại HaraRetail
  • Q&A