Onboarding - Session 1 | Tổng quan về giải pháp Haravan Ecommerce Website

Mục tiêu:

  • Nắm được tổng quan về Haravan Omni 
  • Xây dựng được website cơ bản để đi vào bán hàng


 

Nội dung:

  • Giới thiệu Haravan Omnichannel
  • Giới thiệu về Haravan Ecommerce 
  • 5 Bước xây dựng website bán hàng cơ bản tại Haravan
  • Q&A