Onboarding - Session 1 | Tổng quan về giải pháp Haravan (PRO) và Haravan Ecommerce Website

Giới thiệu tổng quát về Haravan và nói sâu về giá trị mà KH nhận được với website Haravan

KH hiểu tổng quát về Haravan và sâu hơn Haravan Ecommerce Website, gồm

 • Haravan Omnichannel là gì ?
 • Haravan Ecommerce Website
 • Năm bước xây dựng website bán hàng cơ bản tại Haravan

Define of done

 1. KH hiểu và thao tác được khi cập nhật logo, banner giao diện
 2. KH hiểu và thao tác được khi cập nhật sản phẩm, nhóm sản phẩm (cơ bản) + gọi thông tin sản phẩm / nhóm sản phẩm lên giao diện web
 3. KH hiểu và thao tác được cách thức tạo, cập nhật menu và gọi thông tin menu ra giao diện web
 4. KH hiểu và thao tác được khi chỉnh sửa thông tin footer website, cập nhật trang chính sách của web
 5. KH cấu hình phí vận chuyển đơn giản + cập nhật thông tin thanh toán
 6. KH cấu hình khuyến mãi cơ bản, kịch bản simple
 7. KH hiểu nguyên lý cơ bản của web commerce: user truy cập > tìm hiểu kiếm sản phẩm > thêm vào giỏ > mua hàng > có đơn hàng, từ đó xử lý đơn hàng cơ bản
 8. Cài đặt mobile app, theo dõi thông tin đơn hàng
 9. KH trỏ được domain (nếu có sẵn)

Thời gian 45 phút - Hỏi đáp: 15 phút

Additional of done

 • Cấu hình kết nối nhà vận chuyển
 • Cấu hình phương thức thanh toán
 • Cấu hình domain (nếu ở session 1 chưa có domain)