Bứt phá thành công cùng Google, Novaon Ads và Haravan 2016