Đăng ký tài khoản Zalora

Zalora

Kết nối tự động về sản phẩm và đơn hàng giữa Haravan và Zalora

Thiết kế web bán hàng, tạo website chuyên nghiệp tại Haravan
  • Đẩy sản phẩm trực tiếp lên Zalora
  • Đồng bộ về tồn kho giữa website và shop trên Zalora
  • Đồng bộ đơn hàng giữa website và shop trên Zalora