Đăng ký tài khoản Zalora

Zalora

Kết nối tự động về sản phẩm và đơn hàng giữa Haravan và Zalora

Haravan - Nền tảng giúp bạn tăng trưởng kinh doanh.
  • Đẩy sản phẩm trực tiếp lên Zalora
  • Đồng bộ về tồn kho giữa website và shop trên Zalora
  • Đồng bộ đơn hàng giữa website và shop trên Zalora